โปรเจคต์วิจัยการตลาด

โปรเจคต์กลุ่ม งานวิจัยการตลาดตามระเบียบวิธีการวิจัย โดยเก็บข้อมูลแบบผสม คือวิจัยเชิงปริมาณ 200 ตัวอย่าง (วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS) และวิจัยเชิงคุณภาพ 30 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบตัวแปรทัศนคติ ความเชื่อมั่น การรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเสี่ยง และคุณลักษณะสินค้าว่าส่งผลต่อความภักดีในการบริโภควิตามินหรือไม่ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความภักดีในการบริโภควิตามิน (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ว่าส่งผลต่อความภักดีในการซื้อของผู้บริโภคหรือไม่ และ […]

โปรเจคต์พัฒนาสินค้าใหม่

โปรเจคต์ในชั้นเรียนวิชา New Product and Platform Development ให้พัฒนาสินค้าใหม่ โดยกลุ่มของเราเลือกสินค้าอาหารประเภท Ready to Eat นำหลักของการพัฒนาสินค้าใหม่มาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การหาไอเดีย หา Gap ของปัญหา สำรวจโอกาสและความเป็นไปได้ วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า กำหนด Profile ลูกค้า ทดสอบคอนเซปต์ผลิตภัณฑ์ […]

สารนิพนธ์แผนธุรกิจแพลตฟอร์ม

(คลิกที่รูปด้านบนเพื่อดูสารนิพนธ์ฉบับเต็ม) สารนิพนธ์จบการศึกษาเป็นการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม E-Marketplace ขายสินค้าแฟชั่นหลากหลายแบรนด์ โดยศึกษาตั้งแต่สภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจ วางแผนการตลาด แผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการในองค์กร แผนการเงิน และแผนการจัดการความเสี่ยง อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น นักพัฒนาแพลตฟอร์ม และนักการตลาดดิจิทัล รวมถึงการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาเขียนเป็นแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้จริง

งานสัมมนาการตลาด

ได้รับเลือกจากการโหวตของเพื่อนๆ ร่วมรุ่นให้เป็น Project Leader ในการจัดงานสัมมนาการตลาดประจำปีของสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) “WHAT IF MARKETING” (วอท อิฟ มาร์เก็ตติ้ง) การตลาดแบบ “รู้งี้…ก็ทำไปแล้ว!” ที่จะเผยผลวิจัยเชิงคุณภาพและคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,130 ราย ล้วงลึก 3 HOT […]

ตัวอย่างงาน Content ลง Social Media

Swissotel Bangkok Ratchada ตัวอย่างคอนเทนต์ nuchun.com : บล็อกรีวิวเครื่องเขียน l สีมาร์คเกอร์ l อุปกรณ์วาดรูป พร้อมวิธีทำงานประดิษฐ์สนุกๆ ที่ทำได้ที่บ้าน ตัวอย่างคอนเทนต์ มหากาพย์รีวิว รวมมิตรปากกาหมึกสีขาว 20 รุ่น ![Drawing] รีวิวปากกาตัดเส้นสำหรับลงสีมาร์คเกอร์ 10 รุ่นมารู้จักมาร์คเกอร์จิ้มจุ่ม […]