Category Alcohol Based Marker

รวมข้อมูล รีวิว และเทคนิคการใช้งานมาร์คเกอร์แอลกอฮอล์

[Drawing] : วาดเส้นให้กลืนไปกับสี

ก่อนหน้านี้มีคนเห็นภาพที่ออกแบบผ้าพันคอ…