Category Copic : มาลองใช้โคปิคกันนะ

มาลองใช้โคปิคกันนะ

[Drawing] : วาดเส้นให้กลืนไปกับสี

ก่อนหน้านี้มีคนเห็นภาพที่ออกแบบผ้าพันคอ…